Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2017

00monnn066
Reposted fromshakeme shakeme viaIriss Iriss
00monnn066
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted fromamelinowa amelinowa vianotperfectgirl notperfectgirl
00monnn066
4106 5c4b
Reposted frompesy pesy viafoodforsoul foodforsoul
00monnn066
Kiedy los nam nie sprzyja, w głębi serca wszyscy jesteśmy egoistami i wszyscy wznosimy te same modły: tylko nie ja, tylko nie ja, jeszcze nie teraz.
— Simon Beckett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafoodforsoul foodforsoul
00monnn066
2887 698d
Reposted fromstarryeyed starryeyed viafoodforsoul foodforsoul
00monnn066
9552 3791 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viaorchila orchila
00monnn066

June 07 2017

00monnn066
Reposted fromjasminum jasminum viamyzone myzone
00monnn066
00monnn066

June 05 2017

5042 c742
Reposted fromYggry Yggry viabreatheslow123 breatheslow123
00monnn066
Reposted fromTank Tank viaorchila orchila
00monnn066
00monnn066
8700 e2f3 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaanabee anabee
00monnn066
00monnn066
4538 f78d 500
00monnn066
00monnn066

May 31 2017

5166 d43b
Reposted fromAmericanlover Americanlover viainto-black into-black
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl